Opis nekretnine:

Riječ je o zemljištu ukupne površine od 8.266 m2, koje se sastoji od nekretnina upisanih u zemljišne knjige kao zk.č.br. 81/4, 81/6 i 81/7 k.o. Senj, odnosno u katastar kao k.č.br. 984/5 i 984/7, k.o. Senj.

Prema Prostornom planu uređenja Grada Senja predmetno se zemljište nalazi u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja u užem području grada Senja. Unutar predmetnog UPU-a predmetno se zemljište nalazi unutar građevinskog područja naselja namjene I (gospodarska zona).

U naravi se radi neizgrađenom građevinskom zemljištu koje ima osiguran neposredan pristup javnoj prometnici.

Nekretnina predstavlja veliki potencijal za daljnji razvoj:

• pogodni prostorno-planski uvjeti

• izvrsna lokacija u neposrednoj blizini centra grada Senja, jadranske magistrale i izravan pristup na državnu cestu D23 (Žuta Lokva)

• u neposrednoj blizini nalaze se svi komunalni priključci

Vaš upit

Želite li nas kontaktirati, imate li pitanja ili prijedloge? Stupite u kontakt s nadležnom osobom za Vaš upit popunjavanjem našeg obrasca za kontakt.